Top banner
Infotavle
Åpningstider på stua.
Utekontakten har åpent..
Helsestasjonen på Tvibit
Her kan du snakke med helsesøster
Klatring
Klatring på tirsdager

Foreldre og Pårørende - Du er viktig!

Hvordan kan du gi din ungdom et godt grunnlag for å ta gode valg?
» Stort sett all ungdom vi møter er hyggelige og positive, og det er kun et fåtall som har problemer/utfordringer ut over det som er normalt i ungdomstida!

Byen » Likevel: Utekontakten, U18 og helsesøstrene ved ungdomsskolene ser tendenser i ungdomsmiljøene som gjør oss bekymret, og som vi ønsker å motvirke i samarbeid med dere som foreldre!

» Det vi gjør i den forbindelse er bl.a. å forsøke å fange opp signaler på mistrivsel og eksperimentering med rus! I tillegg prøver vi å jobbe aktivt med holdninger og kunnskap i ungdomsmiljøene.

Angår dette deg som forelder?
Realiteten: 60 % av ungdom i 15 års alderen har vært beruset. Jenter drikker reelt sett like mye som gutter. Over halvparten av 15-åringene sier i en undersøkelse at det er lett å få tak i hasj!

Vår erfaring og det ungdommen forteller oss, er:
» At foreldrenes positive tilstedeværelse er viktige i deres liv!
» At foreldrenes holdninger til bl.a. rus er viktig
» At det ofte skjer mye i ungdommens liv i overgangen mellom niende og tiende klasse

Vi mener at det er viktig at dere vet hvem vi er, hva vi ser, gjør og kan bidra med!

Hva ser vi i bybildet, og hva er det vi får vite i samtaler med ungdommen?
  • Unge som henger i byen på ettermiddags- og kveldstid
  • Unge som ikke trives på skolen og i hjemmet
  • Unge som er i byen i stedet for å være på skolen
  • Unge som eksperimenterer med rus
  • Unge som har stort behov for positiv voksenkontakt
  • Unge som ikke finner meningsfulle aktiviteter

Betydningen av din tilstedeværelse som forelder

Selv om barnet dit blir ungdom trenger han/hun fremdeles din anerkjennelse, tillit og omsorg
Mange foreldre lar seg avvise av at ungdom ofte er mye i lag med venner og gir utrykk for at de ikke er interesserte i å gjøre ting med familien. Uansett om du får et nei betyr det masse for din ungdom at du viser at du har lyst til å være sammen med han eller hun.

Noen ganger kan et nei komme uten at de har tenkt seg om (eller fordi de føler de må være i opposisjon) Det går for eksempel an å si:
" du kan jo tenke over det.. jeg synes det ville være koselig om du ble med".

Kjennskap til barnas fritid betyr mye. Undersøkelser viser at det er viktig at foreldrene har kjennskap til hva ungdommen gjør på fritiden. Andelen av ungdom som er beruset er større der foreldrene vet lite om hva ungdommen holder på med etter skolen.

Hvorfor er det så viktig? Trygge ramme, der ungdommen vet og skjønner at foreldrene bryr seg og viser interesse for dem. Det er likevel viktig at dette ikke går over i ren kontrollvirksomhet.

Hvis du har ny partner kan det være ekstra viktig å ha koselig tid alene sammen med din ungdom
Ikke alltid at ungdommen/barnet opplever at det er plass til han eller henne "i sofaen" (dit liv). Se ikke det som en kritikk av din evt. nye partner, det handler om at ungdommen/barnet synes det er uvant å dele deg med en annen og har lyst til å føle seg prioritert.

Det kan også være en del ting som er lettere å snakke om når man er alene. "Plassen" kan oppleves som for trang når ungdommen må "konkurrere" om din oppmerksomhet.

Sett grenser! Men unngå i størst mulig grad å kritisere og mase for mye
Rimelige grenser kan være en lettelse!!! Mange foreldre kvier seg for å sette grenser. Men faktisk så sier de fleste ungdom selv at de ønsker foreldre som setter grenser for dem.

I en undersøkelse svarer hele 86 prosent av ungdom i alderen 15-17 år at de er enig i påstanden:
"jeg synes det er bra at foreldrene mine setter tydelige grenser.”
Det er fint å ta ungdommen med på råd når reglene bestemmes.

Ungdommens forhold til sine foreldre: En vei..
  • Majoriteten av ungdommer vurderer forholdet til egne foreldre som godt og at de er den viktigste kilden til råd, veiledning og trøst
  • Ungdommers holdninger, verdier, livssyn og oppfattelse av verden er i stor grad sammenfallende med deres foreldres
  • Konklusjon: Du som forelder har altså stor innflytelse på de valg som din ungdom skal gjøre!
- dette er alt hentet fra Erlend Bugge sitt foredrag ”Ungomstid”. Kildene hans er: … Bugge kommer med en kommentar til – som kanskje er verdt å nevne: Verken ungdommene eller foreldrene er klar over at situasjonen er slik som nevnt over… foreldrene har en tendens til å overvurdere sin innflytelse, men ungdommene har en tendens til å undervurdere sine foreldres innflytelse…

Skole, ungdom og foreldre

Samarbeidet skole – hjem er viktig, og for mange fungerer dette godt. Likevel; - det er ungdom som faller ut av ungdomsskolen. Disse etterlyser som oftest positiv kontakt /aktiviteter med foreldre

Vi har erfaring med at tett oppfølging av ungdommen fra skole og hjem kan få ungdommen tilbake på skolen igjen. Det er i denne sammenhengen viktig at man holder fokus på det ungdommen får til.

Oppsummering/konklusjon
Du er viktig for din ungdom!:
» Vær tilstede og nærværende
» Snakk med ham/henne
» Gjør ting sammen

Sett grenser, ha kjennskap til hva han/hun gjør på fritida, men ikke bli overkontrollerende
Copyright © UtekontakteniTromso.Net
Codes & design by Tor-Steinar Thorsen