Top banner
Infotavle
Åpningstider på stua.
Utekontakten har åpent..
Helsestasjonen på Tvibit
Her kan du snakke med helsesøster
Klatring
Klatring på tirsdager

Tidlig intervensjon

Leif Are Angelsen - 04/08/2012

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere.

Hvorfor en veileder om tidlig intervensjon?


Personer som er i risiko for å utvikle rusmiddelproblemer, eller som allerede viser tegn på mulig problemutvikling, får ikke alltid den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Mange vegrer seg mot å gripe inn på grunnlag av vage tegn og symptomer. Tidlige symptomer og små tegn må i mange tilfeller vokse seg store før «noen gjør noe». Dette er blant annet beskrevet av legestanden, helsesøstre, lærere, i arbeidslivet og i barnevern og sosialtjeneste, men gjelder trolig i like fullt monn i den private sfæren (Den norske Lægeforening 2006, Rygh 2005, Frøyland & Grimsmo 2006, Kristiansen 2006).

Veilederen er et ledd i en langsiktig satsing på tidlig intervensjon på rusfeltet. Formålet med en slik satsing er å bidra til økt kunnskap om hva en skal se etter for å oppdage et begynnende rusproblem hos barn, unge, voksne eller eldre, å gi økte kunnskaper om hva som skal/kan gjøres og ferdigheter i å gjøre noe med det en ser. Veilederen og anbefalingene som gis, bygger på kunnskapsoppsummeringen om tidlig intervensjon utført av IRIS, Tidlig intervensjon på rusfeltet – en kunnskapsoppsummering (2007) og rapporten Tidlig intervensjon på rusområdet, Sentrale perspektiver – aktuelle målgrupper og arenaer (IS-1455 2007).

Veilederen om tidlig intervensjon på rusområdet dekker alle typer rusmidler, men legger hovedvekten på tidlig identifisering av risikoforbruk av alkohol. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge. Økt forbruk av alkohol kan indikere et videre forløp med andre rusmidler. Veilederen går ikke spesifikt inn på legemiddelmisbruk (B-preparater) eller misbruk av illegale rusmidler. Vei -
le deren gir en oversikt over generelle symptomer og tegn knyttet til rusmiddel-misbruk som ikke nødvendigvis er russpesifikke tegn, men som også kan ha andre årsaker. Mer informasjon om de ulike narkotiske stoffene, virkninger og konsekvenser av bruk finnes på Helse direktoratets nettsider, www.helsedirektoratet.no og Folkehelse instituttets nettsider, www.fhi.no

Kunnskap om risikofaktorer er en nødvendig forutsetning for tidlig identifisering, men kunnskap er ikke tilstrekkelig til å få til den nødvendige handlingen som må følge oppdagelsen. Tidlig intervensjon avhenger også av den enkeltes forståelse av eget mandat for å gjøre noe, beredthet til å ta ansvar og kompetanse til å handle. Det er derfor viktig å definere tydelig hva slags rolle og ansvar den enkelte aktør har for å oppdage og handle. Uklarhet med hensyn til hvem som har ansvaret for å ta et initiativ kan være en stor barriere. Videre er det viktig med organisatorisk støtte og en oversiktlig samarbeidsstruktur. Det kan være nyttig å trene praktisk på hva en kan gjøre med en bekymring for å opparbeide nød vendig kompetanse og opplevd mestring.

Tre elementer er sentrale for å få til tidlig intervensjon i praksis:

1) Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer og signaler, og kjennskap til kritiske faser i barns/unges utvikling og i voksnes liv
2) Forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på grunnlag av en bekymring
3) Kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige tjenesteapparatet


Mer info
Copyright © UtekontakteniTromso.Net
Codes & design by Tor-Steinar Thorsen